Disclaimer

DISCLAIMER – VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van Bodysilhouette.nl, kan Bodysilhouette niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. Bodysilhouette sluit dan ook haar aansprakelijkheid voor enigerlei  schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan.
Beweringen en meningen, geuit in mededelingen en artikelen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Bodysilhouette. Bodysilhouette kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit.
Bodysilhouette kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Links naar andere websites

Bodysilhouette is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.